Poplatky

Poplatky materskej školy

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

 

V zmysle VZN Mesta Levoča č. 5/2021 zo dňa 18.06.2021, ktoré nadobúda účinnosť 01.08.2021

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča

sa určuje:

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

  • za dieťa nad 3 roky veku                      10,00 €
  • za dieťa do 3 rokov veku                      60,00 €

príspevok je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku

 

Úhradu školného môžete vykonávať prevodom z Vášho účtu alebo vkladom v hotovosti

v UNI Credit Bank do 10. kalendárneho dňa v mesiaci.

Variabilný symbol uvádzate mesiac a rok platby.

V poznáme prosíme uviesť hlavne meno a priezvisko dieťaťa.

Číslo účtu: IBAN: SK22 1111 0000 0066 2084 0059

 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

a výdajnej školskej jedálni

 

určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

v 2. finančnom pásme

 

Celodenná strava:    desiata: 0,36 €

                                 obed: 0,85 €

                                     olovrant: 0,24 €

                                                 režijné náklady: 0,05 €

 

Úhrada stravného limitu je vo výške: 1,50 €

.

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne

Číslo účtu: IBAN: SK94 1111 0000 0066 2084 0024

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole rodič odhlasuje dieťa zo stravy

výlučne vedúcej školskej jedálne na č. 0910 867 416

Novinky

Kontakt

  • Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
    Ul. Železničný riadok 3,
    054 01 Levoča
  • +421 x 534512593

Fotogaléria

© JaS Comp, Levoča