Oznamy

Oznamy na nový školský rok 2021/2022

 

O Z N A M

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19

platí karanténa  

aj pre triedu 5-6 ročných detí /včielky/

od 14. - 16.02.2022  - vrátane.

 Tieto deti môžu opäť nastúpiť 17.02.2022 

 

O Z N A M

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19

platí karanténa

pre triedu 3-4 ročných detí /lienky/

a

pre triedu 5-6 ročných detí /rybky/

od 14. - 16.02.2022  - vrátane.

 Tieto deti môžu opäť nastúpiť 17.02.2022 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Neprítomosť riaditeľky zastupuje Mgr. Adriána Lesňáková: 0911020632

_____________________________________________________________________________________________________

Nástup detí v školskom roku 2021/2022 je 02.09.2021.

Prvý deň si deti so sebou prinesú:

- prezúvky (papučky)

- posteľné prádlo

- pyžamo

- pohár na pitie 

- vrecúško a v ňom náhradné oblečenie

Prosíme Vás, aby každá vec bola označená menom a priezviskom.

 

Ostatné náležitosti (poplatky, tlačivá, prihlášky na stravua pod.) Vám budú oznámené a predložené na triedach hneď

v prvý deň nástupu do materskej školy.

V zmysle školského semafóru dieťa sprevádza do materskej školy len jeden rodič. 

Zároveň prosíme rodičov o ústretovosť a trpezlivosť pri rannom preberaní detí v prvý deň, nakoľko pani učiteľky preberajú 

ráno deti, predkladajú Vám potrebné dokumenty a preberajú aj horeuvedené veci pre dieťa.

 Ďakujeme a tešíme sa na Vás..

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia,

Z dôvodu zmeny zákona , ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materských školách a základných školách, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa menia podmienky na poskytovanie dotácií na stravu detí v materských a základných školách. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu a spĺňajú zákonné podmienky, je potrebné, aby do 30. júla 2021 v úradných hodinách doručili na Mestský úrad v Levoči, odd. ŠSVZ,ŠÚ doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa. Ďalšie informácie a potrebné tlačivá nájdete na:

https://www.levoca.sk/.../oznam-pre-rodicov-dotacia-na.../

 

Vážení rodičia, 

 

v nadväznosti na nižšie uvedenú informáciu k zmenám pri poskytovaní dotácií na stravu Vám dávame do pozornosti, že už je platný zákon č. 257/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/257/20210801.html), ktorý medzi oprávnené deti na poskytovanie dotácií s účinnosťou od 01.08.2021 doplnil aj skupinu detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti na toto dieťa neuplatnil nárok na zvýšený daňový bonus (1,7 násobok sumy daňového bonusu).

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že vzhľadom na uvedené sme aktualizovali informácie na webovej stránke ústredia k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku a v letných školách: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 a https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1041438

 

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

 

§  všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

 

§  deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

 

§  deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

 

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách

 

Vzhľadom na skutočnosť, že máme informácie z niektorých úradov, že nezamestnaní rodičia si vypisujú čestné vyhlásenia o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus, čo sa im javí jednoduchšie ako požiadať úrad o posúdenie, či dieťa žije v domácnosti s príjmom najviac vo výške sumy ŽM, resp. predložiť potvrdenie, či je domácnosť v HN (otázka aj na diskusnom fóre) si Vás dovoľujeme informovať, že je možné zo strany zriaďovateľa akceptovať aj takéto čestné vyhlásenie a nie je potrebné, aby takéto domácnosti žiadali o posúdenie, či ide o domácnosť, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, aj keď takáto domácnosť by spĺňala podmienku na poskytnutie dotácie aj z tohto titulu. Ide o rozhodnutie rodiča, na základe akého titulu bude jeho dieťa oprávnené na poskytovanie dotácie na stravu a zákon o dotáciách uvedené nevylučuje.

 

Napriek vyššie uvedenému, s cieľom poskytnúť finančnú podporu deťom a rodinám, v čo možno najväčšej možnej miere je však potrebné upozorniť zriaďovateľov a rodičov, že v prípade poberateľov PHN by nemal byť problém zo strany úradu bezodkladne vydať potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN. Ak by takíto rodičia namiesto tohto potvrdenia predložili čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus, mohlo by dôjsť k situácii, že z uvedeného dôvodu by nebola poskytnutá dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, t.j. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ s najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje PHN. Takýmto konaním by teda rodičia, ktorým sa poskytuje PHN ukrátili ostatné deti v ZŠ/MŠ o možnosť poskytnutia dotácie na stravu, ktorú im umožňuje zákon o dotáciách. Vzhľadom na uvedené v prípade výchovno-vzdelávacích zariadení s väčším počtom poberateľov PHN, žiadame zriaďovateľov o dôsledné preverenie predmetnej skutočnosti v súčinnosti s rodičmi, resp. osobami, v ktorých starostlivosti deti sú.

 

Vzhľadom na otázky niektorých zriaďovateľov v súvislosti s podpisovaním čestného vyhlásenia o neuplatnení si nároku na zvýšený daňový bonus uvádzame, že je postačujúce, ak predmetné čestné vyhlásenie podpíše jeden z rodičov, nakoľko uvedené vyhlasuje tento rodič za celú domácnosť (viď. znenie § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách: „... dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa...“).

 

Záverom by sme si Vás dovolili požiadať, aby ste upozornili zriaďovateľov spojených škôl ZŠ s MŠ, aby v zozname detí označili deti na  MŠ a deti na ZŠ. Taktiež v takýchto prípadoch je potrebné uvádzať celkový počet detí za MŠ a aj na ZŠ.

 

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pekný deň 

 

_____________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Prevádzka materských škôl mesta Levoča v čase letných prázdnin:

 • od 01. 07. do 16. 07. 2021 – Materská škola J. Francisciho 8, Levoča,
 • od 01. 07. do 16. 07. 2021 – Materská škola Predmestie 26, Levoča,
 • od 19. 07. do 30. 07. 2021 – Materská škola G. Hermanna 9, Levoča,
 • od 02. 08. do 13. 08. 2021 – Materská škola G. Haina 36, Levoča,
 • od 16. 08. do 27. 08. 2021 – Materská škola Ul. Železničný riadok 3, Levoča,

V dňoch 30. 08. a 31. 08. 2021 nebudú  materské školy v prevádzke.

Platba za školné počas mesiacov júl a august bude realizovaná v súlade s platným VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča a to sumou 60,00 eur za dieťa do 3 rokov veku, a sumou 10,00 eur za jedno dieťa nad 3 roky veku.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodičia, 

od 26.4.2021 podmienkou nástupu dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces je negatívny test zákonného zástupcu

dieťaťa nie starší ako 7 počítaných dní k dátumu nástupu dieťaťa do školy a vypísané čestné vyhlásenie a

vyhlásenie o bezinfekčnosti.

          V prípade doprevádania vášho dieťaťa starými rodičmi, prípadne osobou, ktorá je Vami zapísaná na splnomocnení o preberaní dieťaťa je jej povinnosťou preukázať sa negatívnym testom pri vstupe do budovy MŠ. 

 

PaedDr. Anna Bineková, riad. materskej školy

__________________________________________________________________________________________________

V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID 19 a na základe rozhodnutia primátora mesta Levoča

Ing. Miroslava Vilkovského MBA, bude výchova a vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta Levoča prebiehať naďalej podľa pokynov platných

od 08.03.2021 až do odvolania prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutne

prezenčným výkonom práce a pre deti v predškolskom veku (t.j. deti, ktoré navštevujú

MŠ posledný rok pred nástupom do ZŠ). Viď link. SKM_C36821031912240(1).pdf

Podmienkou nástupu dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces je negatívny test zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 počítaných dní k dátumu nástupu dieťaťa do školy a vypísané čestné vyhlásenie (viď tlačivo).tlačivo - nové vyhlasenie o bezinfekcnosti 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3
  Ul. Železničný riadok 3,
  054 01 Levoča
 • +421 x 534512593

Fotogaléria

© JaS Comp, Levoča